Statut Fundacji

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Działalność Fundacji oparta jest na ewangelicznej zasadzie: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. Działalność charytatywna,
 3. Ochrona i promocja zdrowia,
 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 7. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 12. Promocja i organizacja wolontariatu

§ 6

Zadania te Fundacja realizuje poprzez:
 1. Prowadzenie działalności społecznej, szczególnie w zakresie charytatywnym i samopomocowym,
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej, organizacja kółek zainteresowań: np. plastycznych, muzycznych, sportowych, naukowych, itp.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, np.:, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji,&nbspitp.
 4. Organizowanie grup studyjnych, rekolekcyjnych, koncertów, wystaw, wypoczynku, sympozjów,
 5. Organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
 6. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, domów pomocy itp.
 7. Kształtowanie postaw ekologicznych
 8. Szkolenia,
 9. Organizowanie pomocy doraźnej,
 10. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,
 11. Współpraca z administracją publiczną oraz z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z działalnością Fundacji.