Statut

Statut fundacji

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 4

Działalność Fundacji oparta jest na ewangelicznej zasadzie: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

 

§ 5

 

Celem Fundacji jest:

1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2. działalność charytatywna,

3. ochrona i promocja zdrowia,

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10. przeciwdziałanie patologiom społecznym,

11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

12. promocja i organizacja wolontariatu.

 

§ 6

 

Zadania te Fundacja realizuje poprzez:

1. prowadzenie działalności społecznej, szczególnie w zakresie charytatywnym i samopomocowym,

2. prowadzenie działalności kulturalnej, organizacja kółek zainteresowań: np. plastycznych, muzycznych, sportowych, naukowych, itp.

3. prowadzenie działalności edukacyjnej, np.:, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, itp.

4. organizowanie grup studyjnych, rekolekcyjnych, koncertów, wystaw, wypoczynku, sympozjów,

5. organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,

6. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, domów pomocy itp.

7. kształtowanie postaw ekologicznych

8. szkolenia

9. organizowanie pomocy doraźnej

10. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,

11. współpracę z administracją publiczną oraz z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z działalnością Fundacji.

 

Partnerzy