interview dissertation death penalty pro and cons essay case study on personality traits why we use research proposal mosquito repellent research paper introduction draft a notice about essay writing competition to display on your school notice board how to write discussion essay

Statut

Statut fundacji

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§4

Działalność Fundacji oparta jest na ewangelicznej zasadzie: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§5

Celem Fundacji jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywna,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 12. promocja i organizacja wolontariatu.

§6

Zadania te Fundacja realizuje poprzez:

 1. prowadzenie działalności społecznej, szczególnie w zakresie charytatywnym i samopomocowym,
 2. prowadzenie działalności kulturalnej, organizacja kółek zainteresowań: np. plastycznych, muzycznych, sportowych, naukowych, itp.
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, np.:, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, itp.
 4. organizowanie grup studyjnych, rekolekcyjnych, koncertów, wystaw, wypoczynku, sympozjów,
 5. organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
 6. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, domów pomocy itp.
 7. kształtowanie postaw ekologicznych
 8. szkolenia,
 9. organizowanie pomocy doraźnej,
 10. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,
 11. współpraca z administracją publiczną oraz z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z działalnością Fundacji.

Partnerzy

Skip to content