Statut

Fundacja została ustanowiona przez Marka Zatokę, zamieszkałego we Wrocławiu przy Alei Kasprowicza 26, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janinę Jarząbek z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Świebodzkiej 2a/1, dnia 06 marca 2001 roku repertorium A numer 1057/2001, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja Tobiaszki zwana dalej „Fundacją”, posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać pieczęci i odznak.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Fundacja znajduje się pod agendą Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

§ 3

Organem nadzorczym Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Działalność Fundacji oparta jest na ewangelicznej zasadzie: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywna,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 12. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 6

Zadania te Fundacja realizuje poprzez:

 1. prowadzenie działalności społecznej, szczególnie w zakresie charytatywnym i samopomocowym,
 2. prowadzenie działalności kulturalnej, organizacja kółek zainteresowań: np. plastycznych, muzycznych, sportowych, naukowych, itp.
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, np.:, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, itp.
 4. organizowanie grup studyjnych, rekolekcyjnych, koncertów, wystaw, wypoczynku, sympozjów,
 5. organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
 6. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie prowadzenia świetlic profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, domów pomocy itp.
 7. kształtowanie postaw ekologicznych
 8. szkolenia
 9. organizowanie pomocy doraźnej
 10. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe,
 11. współpracę z administracją publiczną oraz z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z działalnością Fundacji.

§ 7


Formy działania:

 1. Fundacja może prowadzić działalność o której mowa w §5 i w §6 odpłatnie i nieodpłatnie.
 2. W ramach swej działalności Fundacja może prowadzić biuro i zatrudniać odpowiedni personel.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowią:

 1. Kapitał założycielski wniesiony przez Fundatora odpowiadający kwocie 2.000 zł.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
 3. Środki ze zbiórek publicznych, imprez i innych źródeł prawnie dozwolonych.
 4. Subwencje, granty i dochody z działalności Fundacji
  5.Środki pieniężne pozyskane z działalności odpłatnej pożytku publicznego

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 9

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

§ 10

Rada Fundacji składa się z od 2-3 osób i stanowią ją:

 1. Każdorazowy Proboszcz Parafii św. Antoniego we Wrocławiu.
 2. Ekonom klasztoru

§11

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Ustalanie zmian statutu Fundacji.
 2. Wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków.
 4. Kontrola działalności Zarządu co do zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem Fundacji oraz uchwałami Rady.

§ 12

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają jednogłośnie.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się co najmniej 2 razy w roku.
 3. W pracach Rady Fundacji może brać udział Zarząd Fundacji z zaznaczeniem, iż głos decydujący ma Rada Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z:
 • Prezesa
 • 1-3 członków Zarządu
 1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Ją na zewnątrz.
 2. Uchwały zarządu zapadają większością głosów, a w sprawach spornych decyduje głos Prezesa.
 3. Składanie rocznych sprawozdań Radzie Fundacji.
 4. Ustalanie regulaminów wewnętrznych.
 5. Zarząd spotyka się co najmniej 1 raz na kwartał.
 6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub 2 innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 15

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 16

Rada Fundacji może ustalić, że Prezes i inni członkowie Zarządu w zależności od potrzeb, mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. Warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji w oparciu o regulamin wynagrodzeń zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 17

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. dokonywać zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowa, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Likwidacja Fundacji może nastąpić przez:
 • wyczerpanie majątku,
 • jednomyślną uchwałę Fundatora i Rady Fundacji
 1. W razie rozwiązania Fundacji, jej majątek przechodzi na rzecz Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych z przeznaczeniem na ubogie dzieci i młodzież.
 2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną, może podjąć jednomyślnie Fundator i Rada Fundacji, pod warunkiem zbieżności celów.

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]