Dostępność

* Informacje o dostępności

– W dokumentach deklarujących uczestnictwo w zajęciach w budynku Fundacji wyszczególniony zostanie punkt, w którym osoby dorosłe oraz rodzice i opiekunowie dzieci mogą poinformować o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności.

* Dostępność architektoniczna

– Budynek Fundacji dysponuje 10 miejscami parkingowymi

– Budynek Fundacji jest w stanie zapewnić dostępność wszystkich pomieszczeń dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, włączając w to dostosowane toalety, obniżone progi, szerokie drzwi i szerokie ciągi komunikacyjne.

– W przypadku osób z zaburzonym widzeniem zostanie zapewniona przestrzeń z dobrym naświetleniem, a elementy architektury wymagające oznaczenia, pomalowane są w kontraście dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz swobody w przemieszczaniu się.

– Budynek Fundacji wyposażony jest w system oznaczenia ewakuacyjnego, a pracownicy przeszkoleni w zakresie prowadzenia ewakuacji.

– Osobie korzystającej z psa asystującego zapewniony zostanie wstęp do budynku.

* Dostępność cyfrowa

– Dostępność cyfrowa zostanie zapewniona przez stronę internetową wyposażoną w postrzegalność – kontrast, możliwość powiększenia czcionki i odtwarzania tekstu w programie czytającym. Ponadto zapewniamy możliwość kontaktu telefonicznego, poprzez SMS, mail, Messenger i korespondencyjnie.

* Dostępność komunikacyjno-informacyjna

– Materiały dydaktyczne i warsztatowe zostaną opracowane z uwzględnieniem zgłoszonych szczególnych potrzeb, takich jak powiększony, pomniejszony druk, kontrast itp.

– Osobie korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu zapewniony zostanie sprzęt wspomagający słyszenie w postaci pętli indukcyjnej wypożyczonej z Fundacji Umbrella, na podstawie umowy podpisanej z Fundacją.

– Osobie wykazującej potrzebę komunikacji w języku migowym zostanie zapewniony tłumacz języka migowego.

– W przypadku osób o obniżonej sprawności intelektualnej pracownicy Fundacji będą formułować treści i przekaz w prostej, zrozumiałej formie spełniającej standardy „easy – to – read”.

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]