Cele i działania Świetlicy

Celem działalności Świetlicy Środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem świetlicy jest:
– pomoc w nauce,
– organizowanie dzieciom czasu wolnego,
– rozwijanie zainteresowań,
– rozwijanie kultury osobistej dzieci,
– poprawa sprawności fizycznej,
– rozwój umiejętności interpersonalnych,
– współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, itp.

Świetlica Tobiaszki działa na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)

Projekt „Prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest przez

Partnerzy

[logoshowcase cat_id="13"]